Naslovnica
Strelica desno

Novosti

OGLAS - OPĆA PONUDA

17.08.2021. 12:38

Hrvatske autoceste trebaju pristupiti izgradnji autoceste Zagreb-Sisak (A11), dionice: Lekenik-Sisak, za objekt “Prelaganja i zaštite postojećih instalacija” Rekonstrukcije, izmjene i zaštite elektroenergtskih vodova, Prelaganja i zaštite TK instalacija, Prelaganja i zaštite fekalne kanalizacije, Prelaganja i zaštite HŽ instalacija u k.o. Odra sukladno lokacijskoj dozvoli klasa: UP/I-350-05/08-01/70, Ur.broj: 531-06-08-32 NK od 21. kolovoza 2008. godine, Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05-/12-01/69, Ur.broj: 531-05-1-2-12-7-KM od 16. srpnja 2012. godine, II. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/18-01/000209, Urbroj: 531-06-2-1-1-19-0009 od 06. svibnja 2019. godine, građevinskoj dozvoli: KLASA: UP/I-361-03/09-01/50, URBROJ:531-18-1-1-1467-10-19 Zagreb, 19. travnja 2010. godine. Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama obuhvaćenih planom izvlaštenja u svrhu izgradnje navedenog objekta, Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, su pribavile ovjereni parcelacijski elaborat izrađen od strane Zavoda za fotogrametriju d.d., Zagreb, Borongajska cesta 71, na temelju i u skladu s gore navedenom lokacijskom dozvolom, izdanom od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Sukladno članku 13. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" br.74/14, 69/17, 98/19), za izgradnju javne ceste, interes Republike Hrvatske je utvrđen temeljem članka 36. Zakona cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,  92/14 i 110/19 ).
Temeljem odredbi članaka 25. - 27. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, proveden je postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina od strane Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, te se na temelju izrađenih nalaza i mišljenja stalnih sudskih vještaka poljoprivredne struke i šumarske struke, vlasnicima/suvlasnicima nekretnina u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, objavljuje se slijedeća:

OPĆA PONUDA

za nekretnine označene kako slijedi: 1301/1, 1302, 1304/1, 1304/3, 1402/2, 1403/2, 1406/3, 1408, 1409, 1882, 1883, 1884, 2394/1 i 2394/3 sve u k.o. Odra kao naknadu za ustanovljene služnosti u svrhu izgradnje AC Zagreb Sisak, dionica Lekenik - Sisak od 14,00kn/m2 do 40,00 kn/m2 za građevinsko zemljište i od 14,00kn/m2 do 19,00 kn/m2 za poljoprivredno zemljište, te pripadajuću vrijednost zatečenog biljnog nasada, naknada za šumsko zemljište sukladno zatečenom stanju na terenu, sve ovisno o statusu zemljišta (poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište), sve utvrđeno u nalazima i mišljenjima stalnih sudskih vještaka imenovanih u provedenom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina.

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici gore navedenih nekretnina preko kojih će se pristupiti izgradnji autoceste Zagreb - Sisak (A11), dionice: Lekenik - Sisak, za objekt "Prelaganja i zaštite postojećih instalacija” Rekonstrukcije, izmjene i zaštite elektroenergtskih vodova, Prelaganja i zaštite TK instalacija, Prelaganja i zaštite fekalne kanalizacije, Prelaganja i zaštite HŽ instalacija, u k.o. Odra da se jave pisanim putem na adresu Hrvatske autoceste d.o.o., Sektor za pravne i zajedničke poslove, Zagreb, Širolina 4, 10 000 Zagreb s naznakom “Odgovor na ponudu“ na emeil: Jelena.Krolo@hac.hr ili telefonom na broj 01/4694-444 i 01/4694 - 519. Rok za prihvat ponude je 8 dana od dana objave ovog oglasa.

S vlasnicima/suvlasnicima nekretnina koji prihvate ponudu, sklopit će se ugovor o osnivanju prava služnosti, u kojem slučaju je rok isplate utvrđene naknade 30 dana od dana sklapanja istih. Ukoliko vlasnici/suvlasnici naprijed navedenih nekretnina, u navedenom roku ne odgovore pismeno na danu ponudu, Hrvatske autoceste pokrenut će, u ime i za račun Republike Hrvatske, postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.

 

OGLAS u pdf formatu možete skinuti ovdje