Naslovnica
Strelica desno

Ostalo

Politika privatnosti

Hrvatske autoceste d.o.o. (dalje u tekstu:  HAC), kao voditelj obrade osobnih podataka štite Vašu privatnost te obrađuje samo osobne podatke koji su nužni za svrhu za koju su prikupljeni. 

1. Osnovni podaci voditelja obrade osobnih podataka
Hrvatske autoceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Zagreb, Širolina 4, OIB: 57500462912, tel.: 01/4694 444.

2. Svrhe i pravni temelji obrade osobnih podataka
Vaše osobne podatke obrađujemo  u skladu s  Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba), i to:

2.1. U svrhu izvršavanja ugovora, odnosno  poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora, u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe.
Ukoliko nam ne pružite informacije potrebne za sklapanje ugovora, nećemo Vam moći pružiti naše usluge.
Prava i obveze iz ugovornih odnosa povezanih s korištenjem autoceste i naplate cestarine detaljno su regulirane Općim uvjetima korištenja autoceste i naplate cestarine. 

2.2. U svrhu ispunjavanja pravnih obveza, u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe, i to:

 • obveze organiziranja sustava naplate cestarine i uspostave međusobne interoperabilnosti s elektroničkim sustavima naplate cestarine drugih upravitelja autocesta, obveze praćenja i analize stanja sigurnosti prometa na javnim cestama te obveze pokretanja postupaka izvlaštenja nekretnina za potrebe izgradnje javne ceste, sve temeljem Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
 • postupanja po zahtjevima za ostvarivanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama;
 • postupanja po prigovorima potrošača, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača;
 • zaposlenja u Hrvatskim autocestama d.d.


2.3.
Ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa, u smislu članka 6. stavka 1. točke (e), u svrhu:

 • obavještavanja javnost o stanju i prohodnosti cesta, izvanrednim događajima i meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa;


2.4.
Temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

 • odgovaranja na Vaše upite;
 • vođenja evidencije dolazaka stranaka u službene prostorije HAC-a,
 • zaštite osoba i imovine putem videonadzora,
 • obavještavanja o promjenama i poboljšanjima te novim funkcionalnostima naših usluga.
   


2.5. 
Temeljem privole u smislu čl. 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:


Osobne podatke prvenstveno prikupljamo od Vas osobno, vezano uz pružanje usluge korištenja autoceste i plaćanje cestarine ili kada nam se obratite s nekim zahtjevom ili upitom. Osnovom legitimnog interesa, Vaše osobne podatke možemo prikupiti i neizravno, putem videonadzora naših poslovnih prostorija i pojedinih dijelova autoceste ili od nadležnih institucija kao što su policija i Centar za vozila Hrvatske.

3. Obrada osobnih podataka putem videonadzora
Osobne podatke putem videonadzora obrađujemo sukladno Općoj uredbi te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Svrhe obrade:
a) zaštita osoba i imovine, 

Pravni temelj:
legitimni interes HAC-a i trećih strana, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna        
prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Primatelji:
video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, pravosudna tijela),        
ako je to potrebno za provođenje postupaka iz njihove nadležnosti temeljem posebnih propisa.

Čuvanje snimki:
vrijeme čuvanja snimki ovisi o kapacitetima konkretnog sustava pohrane videozapisa i            
svrhama samog snimanja, ali najduže  6 mjeseci, osim  ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku. 

4. Korištenje kolačića (cookies)
Web stranica www.hac.hr i web portal nadoplate (internet mjesta) koriste tzv. kolačiće (engl. cookies). Kolačići su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete našoj web stranici. 
Kolačići služe da bi naše internet mjesto radilo optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja u svrhu poboljšavanja Vašeg iskustva. Blokiranje kolačića je moguće, no neke mogućnosti našeg internet mjesta Vam tada neće biti dostupne. Detaljnije informacije o kolačićima dostupne su u Postavkama kolačića
 
5. Sigurnost osobnih podataka
Vaše osobne podatke obrađujemo na način kojim se osigurava visoka razina sigurnosti i povjerljivost uz primjenu načela obrade zaštite podataka u smislu smanjenja količine podataka, opsega obrade i razdoblja pohrane. Primjenjujemo tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bismo spriječili neovlašteno korištenje ili otkrivanje podataka odnosno uništavanje ili gubitak istih.
  
6. Davanje osobnih podataka trećima
Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, što znači da ih nećemo neosnovano priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama.
U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu Vaše osobne podatke dostaviti policiji, pravosudnim tijelima ili drugim nadležnim tijelima za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, temeljem posebnih propisa. 
Također, Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji kao izvršitelji obrade djeluju u ime HAC-a kao voditelja obrade. S izvršiteljima obrade sklopili smo sporazume o zaštiti podataka u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima te  su se izvršitelji obrade obvezali obradu vršiti u skladu s našim nalogom i Općom uredbom. 
Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo trećim osobama u svrhu izravnog marketinga. 

7. Razdoblje čuvanja osobnih podataka
Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne obrađujemo niti ih čuvamo, osim ukoliko nas na to obvezuju propisi.  

8. Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka

8.1. Pravo na pristup – Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije, informacije Vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku.

8.2. Pravo na ispravak – Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti.

8.3. Pravo na brisanje – Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (i) Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili; (ii) povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; (iii) uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu; (iv) osobni podaci nezakonito su obrađeni; (v) osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade; (vi) osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe.
Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna: (i) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; (ii) radi poštivanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; (iii) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; (iv) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

8.4. Pravo na ograničenje obrade – imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako: (i) osporavate  njihovu točnost; (ii) ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju; (iii) ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; (iv) ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

8.5. Pravo na prigovor – ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

9. Informacije i kontakt
Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu podataka.
Podaci službenika za zaštitu podataka: tel: 01/46964 413, fax: 01/4694 431, e-mail: sluzbenikzazop@hac.hr. 

Svakako imate pravo podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136) ili nadzornom tijelu unutar EU. 

Politiku privatnosti redovito ažuriramo. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani na našoj  internetskoj stranici. 

Hrvatske autoceste d.o.o.

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj