Naslovnica
Strelica desno

Novosti

OGLAS - OPĆA PONUDA

27.08.2021. 08:18

Hrvatske autoceste trebaju pristupiti izgradnji autoceste Zagreb-Sisak (A11), dionice: Lekenik-Sisak, za objekt “Autocesta od km 28+263.62 do km 30+585.91, Spojna cesta čvor „Sisak“-Sisak od km 0+000.00 do km 0+150.39, Čvor „Sisak“, Krak 1 od km 0+000.00 do km 1+466.75, Krak 2 od km 0+000.00 do km 0+722.48, Krak 3 od km 0+205.35 do km 0+280.84, Krak 4 od km 0+000.00 do km 0+192.15, Putni prijelaz Jazvenik 1, od km 0+000.00 do km 0+596.00, Paralelni putevi 12, 13, 14, 15, 16“ u k.o. Sela sukladno lokacijskoj dozvoli klasa: UP/I-350-05/08-01/70, Ur.broj: 531-06-08-32 NK od 21. kolovoza 2008. godine, Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350 -05-/12-01/69, Ur.broj: 531-05-1-2-12-7-KM od 16. srpnja 2012. godine, II. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/18-01/000209, Ur.broj: 531-06-2-1-1-19-0009 od 06. svibnja 2019. godine, građevinskoj dozvoli: Klasa: UP/I-361-03/10-01/81, Ur. broj: 531-18-1-1-1467-11-23 od 31. siječnja 2011. godine, Rješenju o produljenju građevinske dozvole: Klasa:UP/I-361-03/13-1/44, Ur.broj: 531-04-1-2-1-1467-13-4 od 18. ožujka 2013. godine, Izmjeni i dopuni građevinske dozvole Klasa: UP/I-361-03/19-01/000272, Ur.broj: 531-06-3-1-1467-20-0046 od 20. svibnja 2020. godine. Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama obuhvaćenih planom izvlaštenja u svrhu izgradnje navedenog objekta, Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, su pribavile ovjereni parcelacijski elaborat izrađen od strane Zavoda za fotogrametriju d.d., Zagreb, Borongajska cesta 71, na temelju i u skladu s gore navedenom lokacijskom dozvolom, izdanom od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Sukladno članku 13. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" br.74/14, 69/17, 98/19), za izgradnju javne ceste, interes Republike Hrvatske je utvrđen temeljem članka 36. Zakona cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,  92/14 i 110/19 ).

Temeljem odredbi članaka 25. - 27. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, proveden je postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina od strane Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjeka za imovinsko –pravne poslove, te se na temelju izrađenih nalaza i mišljenja stalnih sudskih vještaka poljoprivredne struke i šumarske struke, vlasnicima/suvlasnicima nekretnina u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, objavljuje se slijedeća:

 OPĆA PONUDA

za nekretnine označene kako slijedi: 2874/2, 2874/3, 2875/2/, 2875/3, 3028/2, 3028/3, 3028/4, 3124/2, 3124/3, 3125/2, 3125/3, 3127/2, 3127/3, 3126/2, 3126/3, 3128/2, 3128/3, 3129/2, 3129/3, 3130/2, 3130/3, 3130/4, 3146/3, 3146/4, 3146/5, 3151/3, 3151/4, 3151/5, 3157/3, 3157/4, 3157/5, 3131/3, 3131/4, 3131/5, 3139/3, 3139/4, 3139/5, 3142/3, 3142/4, 3142/5, 3143/3, 3143/4, 3143/5, 3144/3, 3144/4, 3144/5, 3150/3, 3150/4, 3150/5, 3154/3, 3154/4, 3154/5, 3155/3, 3155/4, 3155/5, 3158/3, 3158/4, 3158/5, 3160/3, 3160/4, 3160/5, 3159/3, 3159/4, 3159/5, 3162/3, 3162/4, 3162/5, 3164/3, 3164/4, 3164/5, 3136/3, 3163/4, 3136/5, 3166/3, 3166/4, 3166/5, 3152/3, 3152/4, 3152/5, 3177/3, 3177/4, 3177/5, 3177/6, 3175/3, 3175/4, 3175/5, 3172/3, 3172/4, 3172/5, 3173/3, 3173/4, 3173/5, 3171/3, 3171/4, 3171/5, 3170/3, 3170/4, 3170/5, 3137/3, 3137/4, 3137/5, 3027/2, 3027/3, 3138/3, 3138/4, 3138/5, 3140/3, 3140/4, 3140/5, 3141/3, 3141/4, 3141/5, 3145/3, 3145/4, 3145/5, 3147/3, 3147/4, 3147/5, 3148/3, 3148/4, 3148/5, 3149/3, 3149/4, 3149/5, 3156/3, 3156/4, 3156/5, 3161/3, 3161/4, 3161/5, 2873/2, 3029/2, 3029/3, 3030/2, 3030/3, 3163/3, 3163/4, 3163/5, 2871/2, 3135/3, 3135/4, 3135/5, 3165/3, 3165/4, 3165/5, 3031/2, 3031/33032/2, 3032/3, 3033/2, 3033/3, 3132/3, 3132/4, 3132/5, 3133/3, 3133/4, 3133/5, 3134/3, 3134/4, 3134/53167/3, 3167/4, 3167/5, 3168/3, 3168/4, 3168/5, 3169/3, 3169/4, 3169/5, 3174/3, 3174/4, 3174/5, 3176/3, 3176/4, 3176/5, sve u k.o. Sela
kao naknadu za potpuno izvlaštenje u svrhu izgradnje AC Zagreb Sisak, dionica Lekenik – Sisak  od 23 kn/m2 do 27 kn/m2 za poljoprivredno, građevinsko zemljište, te pripadajuću vrijednost zatečenog biljnog nasada, te naknada za šumsko zemljište sukladno zatečenom stanju na terenu, sve ovisno o statusu zemljišta (poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište), sve utvrđeno u nalazima i mišljenjima stalnih sudskih vještaka imenovanih u provedenom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina.

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici gore navedenih nekretnina preko kojih će se pristupiti izgradnji autoceste Zagreb-Sisak (A11), dionice: Lekenik-Sisak, za objekt “Autocesta od km 28+263.62 do km 30+585.91, Spojna cesta čvor „Sisak“-Sisak od km 0+000.00 do km 0+150.39, Čvor „Sisak“, Krak 1 od km 0+000.00 do km 1+466.75, Krak 2 od km 0+000.00 do km 0+722.48, Krak 3 od km 0+205.35 do km 0+280.84, Krak 4 od km 0+000.00 do km 0+192.15, Putni prijelaz Jazvenik 1, od km 0+000.00 do km 0+596.00, Paralelni putevi 12, 13, 14, 15, 16“ u k.o. Sela " da se jave pisanim putem na adresu Hrvatske autoceste d.o.o., Sektor za pravne i zajedničke poslove, Zagreb, Širolina 4, 10 000 Zagreb s naznakom “Odgovor na ponudu”, telefaxom na broj 01/4694431 ili telefonom na broj 01/4694-444 ili 01/4694-786, 01/4694 519. 
Rok za prihvat ponude je 8 dana od dana objave ovog oglasa. 

S vlasnicima/suvlasnicima nekretnina koji prihvate ponudu, sklopit će se kupoprodajni ugovori, u kojem slučaju je rok isplate utvrđene naknade 30 dana od dana sklapanja istih. Ukoliko vlasnici/suvlasnici naprijed navedenih nekretnina, u navedenom roku ne odgovore pismeno na danu ponudu, Hrvatske autoceste pokrenut će, u ime i za račun Republike Hrvatske, postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.    

 

OGLAS u pdf formatu možete skinuti ovdje