Naslovnica
Strelica desno

Novosti

OGLAS - OPĆA PONUDA

30.08.2021. 10:47

Hrvatske autoceste trebaju pristupiti izgradnji autoceste Zagreb-Sisak (A11), dionice: Lekenik-Sisak, za objekt “ "Autocesta od km 20+453.15 do km  23+812.53, Putni prijelaz „Lekenik“ od km 0+000.00 do km 1+084.12, Putni prijelaz „Dužica“ od km 0+000.00 do km 0+669.13, Paralelni putevi 1,2,3,4“ u k.o. Dužica sukladno lokacijskoj dozvoli klasa: UP/I-350-05/08-01/70, Ur.broj: 531-06-08-32 NK od 21. kolovoza 2008. godine, Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350 -05-/12-01/69, Ur.broj: 531-05-1-2-12-7-KM od 16. srpnja 2012. godine, II. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/18-01/000209, Ur.broj: 531-06-2-1-1-19-0009 od 06. svibnja 2019. godine, građevinskoj dozvoli: Klasa: UP/I-361-03/10-01/81, Ur. broj: 531-18-1-1-1467-11-23 od 31. siječnja 2011. godine, Rješenju o produljenju građevinske dozvole: Klasa:UP/I-361-03/13-1/44, Ur.broj: 531-04-1-2-1-1467-13-4 od 18. ožujka 2013. godine, Izmjeni i dopuni građevinske dozvole Klasa: UP/I-361-03/19-01/000272, Ur.broj: 531-06-3-1-1467-20-0046 od 20. svibnja 2020. godine. Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama obuhvaćenih planom izvlaštenja u svrhu izgradnje navedenog objekta, Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, su pribavile ovjereni parcelacijski elaborat izrađen od strane Zavoda za fotogrametriju d.d., Zagreb, Borongajska cesta 71, na temelju i u skladu s gore navedenom lokacijskom dozvolom, izdanom od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Sukladno članku 13. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" br.74/14, 69/17, 98/19), za izgradnju javne ceste, interes Republike Hrvatske je utvrđen temeljem članka 36. Zakona cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,  92/14 i 110/19 ).

Temeljem odredbi članaka 25. - 27. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, proveden je postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina od strane Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, Odsjeka za imovinsko –pravne poslove, te se na temelju izrađenih nalaza i mišljenja stalnih sudskih vještaka poljoprivredne struke i šumarske struke, vlasnicima/suvlasnicima nekretnina u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, objavljuje se slijedeća:


 OPĆA PONUDA


za nekretnine označene kako slijedi: 909/3, 909/4, 910/2, 912/2, 925/4, 925/5, 925/6, 925/7, 925/8, 925/9, 925/10, 925/11,927/3, 927/4, 927/5, 927/6, 927/8,  928/3, 928/4, 928/5, 928/6, 930/5, 930/6, 930/7, 930/8, 930/9, 930/10, 930/11, 930/12, 931/2, 931/3, 931/4, 931/5, 932/2, 932/3, 932/4, 933/3, 933/4, 933/5, 933/6, 933/7, 933/8, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5, 938/3, 938/4, 940/1, 940/2, 1118/10, 1118/11, 1118/12, 1119/3, 1119/4, 1119/5, 1120/3, 1120/4, 1120/5,1121/5, 1121/6, 1121/7, 1121/8, 1121/9, 1121/10, 1122/8, 1122/9, 1122/10, 1123/3, 1123/4, 1123/5, 1126/6, 1126/7, 1126/8, 1126/9, 1126/10, 1126/11, 1128/3, 1128/4, 1128/5, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1130/2, 1130/3, 1142/10, 1142/11, 1142/12, 1142/13, 1143/3, 1143/4, 1143/5, 1143/6, 1143/7, 1144/3, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1145/2, 1145/3, 1145/4, 1147/3, 1147/4, 1147/5, 1147/6, 1149/3, 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1151/3, 1151/4, 1151/5, 1151/6, 1152/2, 1152/3, 1152/4, 1153/4, 1153/5, 1153/3, 1154/3, 1154/4 sve u k.o. Dužica kao naknadu za potpuno izvlaštenje u svrhu izgradnje AC Zagreb Sisak, dionica Lekenik – Sisak  od 23 kn/m2 do 27 kn/m2 za poljoprivredno zemljište, te pripadajuću vrijednost zatečenog biljnog nasada, te naknada za šumsko zemljište sukladno zatečenom stanju na terenu, sve ovisno o statusu zemljišta (poljoprivredno, šumsko zemljište), sve utvrđeno u nalazima i mišljenjima stalnih sudskih vještaka imenovanih u provedenom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina.

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici gore navedenih nekretnina preko kojih će se pristupiti izgradnji autoceste Zagreb-Sisak 
(A11), dionice: Lekenik-Sisak, za objekt "Autocesta od km 20+453.15 do km  23+812.53, Putni prijelaz „Lekenik“ od km 0+000.00 do km 1+084.12, Putni prijelaz „Dužica“ od km 0+000.00 do km 0+669.13, Paralelni putevi 1,2,3,4“ u k.o. Dužica da se jave pisanim putem na adresu Hrvatske autoceste d.o.o., Sektor za pravne i zajedničke poslove, Zagreb, Širolina 4, 10 000 Zagreb s naznakom “Odgovor na ponudu”, telefaxom na broj 01/4694431 ili telefonom na broj 01/4694-444 ili 01/4694-786, 01/4694 519. 
Rok za prihvat ponude je 8 dana od dana objave ovog oglasa. 

S vlasnicima/suvlasnicima nekretnina koji prihvate ponudu, sklopit će se kupoprodajni ugovori, u kojem slučaju je rok isplate utvrđene naknade 30 dana od dana sklapanja istih. Ukoliko vlasnici/suvlasnici naprijed navedenih nekretnina, u navedenom roku ne odgovore pismeno na danu ponudu, Hrvatske autoceste pokrenut će, u ime i za račun Republike Hrvatske, postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.       

 

OGLAS u pef formatu možete pogledati ovdje