Naslovnica
Strelica desno

Novosti

Javno izlaganje o Strateškoj karti buke i Akcijskom planu o autocestama koje su bile pod nadležnošću ARZ-a

23.03.2021. 08:40

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) Strateška karta buke i Akcijski plan za 3.krug izvještavanja  za autoceste koje su bile pod nadležnošću Autoceste Rijeka – Zagreb d.d. (AC A1 u dijelu od Zagreba do Bosiljeva, AC A6: Bosiljevo – Rijeka, AC A7 u dijelu od Rupe do Šmrike i DC102 u dijelu D8 - Most Krk – Omišalj) stavljaju se na javni uvid i javnu raspravu. Javni uvid održati će se u trajanju od 14 dana, od 06. travnja 2021.g. do 19. travnja 2021. g. Javnu raspravu koordinirati će i provoditi Hrvatske autoceste d.o.o. Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave javnosti će svi navedeni materijali bili dostupni na službenim stranicama Hrvatskih autocesta, te na slijedećim lokacijama:

  1. Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10 000 Zagreb, radno vrijeme radnim danom od 08:30 do 15:00;
  2. Grad Rijeka, Informativni centar grada Rijeke, (RI INFO), Korzo 18 b, 51 000 Rijeka, radno vrijeme radnim danom: 08:00-16:00.

Javno izlaganje o Strateškoj karti buke i Akcijskom planu, održati će se 8. travnja 2021. g. s početkom u 11:00 sati putem „livestream“ servisa Microsoft Teams aplikacije. „Livestream“ servisu će se pristupiti koristeći slijedeću poveznicu:  BUKAHACARZ , najkasnije do 10:50 sati. Za vrijeme trajanja javnog izlaganja omogućiti će se sudionicima postavljanje pitanja. Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavnici Hrvatskih autocesta d.o.o. kao i predstavnici ovlaštenika (DARH 2 d.o.o.) koji je izradio Stratešku kartu buke i Akcijski plan upravljanja bukom autocesta kojima je upravljala Autoceste Rijeka – Zagreb d.d.

Informacije o zaštiti Vaših osobnih podataka možete saznati ovdje

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na stratešku kartu buke i akcijski plan moći će se upisati u knjige primjedbi koja će biti izložena uz predmetnu dokumentaciju na svakoj pojedinoj lokaciji. Također mišljenja, prijedloge i primjedbe biti će moguće dostaviti i u pisanom obliku na adresu Hrvatske autoceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb, Hrvatska; ili na adresu E-pošte: info@hac.hr.