Naslovnica
Strelica desno

Društvena odgovornost

Zaštita okoliša

Autoceste, kao jedne od najvećih linijskih infrastrukturnih objekata, se protežu cijelim teritorijem Republike Hrvatske trajno mijenjajući karakter i uporabnu vrijednost prostora kroz koji prolaze, a samim time utječu na okoliš. Svjesni društvene odgovornosti i potrebe održivog razvoja Hrvatske autoceste d.o.o. kroz svoje poslovanje vode brigu o ispunjenju zakonskih zahtjeva, sveobuhvatno prate stanje okoliša, ažurno izvještavaju o onečišćenjima i otpadu, primjenjuju preventivne mjera zaštite okoliša. Time se povećava učinkovitost, te smanjuju troškovi dugoročnih sanacija metodom pravovremenog djelovanja. Sudjelovanjem na edukacijama, komunikacijom i razmjenom znanja, kako unutar Društva tako i izvan njega, doprinosi se razvoju i podizanju svijesti zaposlenika o potrebi očuvanja okoliša u svim oblicima gospodarskog i društvenog djelovanja.

Utjecaj autoceste na okoliš sagledava se već u fazi planiranja, te se provođenjem postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš odabire najprihvatljivija varijanta trase, te utvrđuju mjere zaštite, koje se primjenjuju tijekom pripreme, izgradnje i korištenja svake dionice autoceste. Pri tome se sagledava utjecaj na sve sastavnice okoliša: biljni i životinjski svijet, tlo, zrak, krajobraz, vodu, klimu, buku, otpad, promet i druge. Temeljem propisanih mjera provode se brojne aktivnosti: grade se prijelazi i prolazi za životinje, vrše arheološka ispitivanja, izvode zatvoreni sustavi odvodnje, zaštita od buke, prate se stanja okoliš. Tijekom održavanja autoceste provodi se niz aktivnosti kako bi se pratilo stanje okoliša i preventivno djelovalo: prate se emisije iz stacionarnih izvora, učinkovito se gospodari otpadom, propisuju se postupanja u slučaju iznenadnih zagađenja, vrše pregledi, čišćenja i sanacije uređaja odvodnje i drugo.

Izdvajamo neke od aktivnosti vezanih za zaštitu okoliša koje se već provode ili se planiraju provesti u narednom razdoblju u cilju smanjenja negativnih utjecaja na okoliš:

Gospodarenje otpadom

Vrši se prikupljanje i razvrstavanje otpada po svojstvima, vrsti i mjestu nastanka u cilju iskorištavanja vrijednih svojstava otpada. Kontrolirano se vrši privremeno skladištenje pojedinih vrsta otpada, te se  otpad predaje ovlaštenoj pravnoj osobi za gospodarenje otpadom. Vodi se propisana dokumentacija o postupanju s otpadom, te se provodi nadzor nad izvršenjem mjera u postupanju s otpadom.

U cilju unaprjeđenja gospodarenja otpadom planira se raspisivanje javnog nadmetanja za ustupanje usluge gospodarenja otpadom. Time bi se dodatno poboljšala iskoristivost otpada i smanjilo zagađenje.

Postupanje sa životinjama

Hrvatske autoceste d.o.o. su korisnici površina na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta, te je sukladno zakonskoj regulativi u tijeku izrada Programa zaštite divljači kojim će se definirati i urediti zaštita i lov divljači. Program zaštite divljači izrađuje se za period od narednih 10 godina, a također će definirati i stanovite smjernice za izradu jedinstvenog Protokola za zabrinjavanje životinja na autocesti. Navedenim aktivnostima će se poboljšati sadašnje procedure, te povećati sigurnost životinja, kao i sigurnost svih korisnika autoceste.

Monitoring voda

Za cjelokupni sustav autocesta vrši se ishođenje vodopravnih dozvola sukladno kojima se sustavno  provodi redovito praćenje kakvoće otpadnih voda na ispustima iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i uređaja za biološko pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Uzorkovanje i analiza otpadnih voda obavlja se na biološke i fizikalno-kemijske pokazatelje definirane Vodopravnim dozvolama i Planom monitoringa, a na temelju rezultata, ukoliko je to potrebno, pristupa se poboljšanju kakvoće voda, na način da se obavlja čišćenje i zbrinjavanje taloga i zauljene vode iz uređaja za odvodnju.  Također se vrši praćenje kakvoće podzemnih voda u blizini vodozaštitnog područja grada Zagreba i Osijeka. Redovito se popunjavaju zakonom propisani očevidnici o ispuštanju otpadnih voda i dostavljaju Hrvatskim vodama, a podaci o otpadnim vodama na godišnjoj razini unose se u Registar zaštite okoliša.

Očuvanje ozonskog omotača

U cilju očuvanja ozonskog omotača provode se brojne aktivnosti: održavanje i popravci rashladnih i klimatizacijskih uređaja čime se vrši smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj, postupanje s navedenim tvarima nakon prestanka uporabe. Vrši se mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, te podaci dostavljaju nadležnim tijelima.

Ugljični otisak

U cilju smanjenja ugljičnog otiska, provode se mjere zamjene postojeće rasvjete led rasvjetom, grade se električne punionice za vozila na odmorištima, planira se unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom, promjena sustava naplate cestarine bez potrebe za zaustavljanjem vozila. Planira se sagledati mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije, te izvođenje električnih punionica za buduća vozila HAC-a, te izrada studije kojom bi se analiziralo trenutno stanje ugljičnog otiska Hrvatskih autocesta, te predložile mjere poboljšanja.

Zaštita od buke

Prilikom izgradnje autocesta temeljem propisanih mjera, građevinskih dozvola i projektne dokumentacije ovlaštenih projektanata, izvode se barijere za zaštitu od buke. Sukladno zakonskoj regulativi vrši se izrada Strateške karte buke i Akcijskog plana upravljanja bukom za autoceste u nadležnosti HAC-a u propisanim ciklusima. Temeljem navedene dokumentacije planira se izgradnja barijera za zaštitu od buke na već izgrađenim autocestama. Kao javno pravno tijelo Hrvatske autoceste sudjeluju u izradi prostorno planske dokumentacije, te predlažu da se u zoni prekomjerne buke ne planiraju nove stambene zone, niti proširuju postojeće, zbog lošeg utjecaja autoceste na zdravlje stanovnika (ispušni plinovi, buka), te velikih troškova izgradnje barijera za zaštitu od buke.

Krajobrazno uređenje

Velika pažnja se posvećuje krajobraznom uređenju, koje doprinosi boljem uklapanju  autoceste u okoliš. U fazi izgradnje autoceste se temeljem projektne dokumentacije  vrši krajobrazno uređenje, čime se štite zone odmorišta od utjecaja prometa, doprinosi pravilnoj funkciji prijelaza za životinje, smanjuje rasprostiranje štetnih tvari i buke u stambene zone, te doprinosi smanjenju ugljičnog otiska.

 

 

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj