Naslovnica
Strelica desno

Cestarina

EENC

EENC-EUROPSKA USLUGA ELEKTRONIČKE NAPLATE CESTARINE

Direktiva Europske unije 2004/52/EZ i Odluka Europske komisije 2009/750/EZ  imaju za cilj uspostavljanje interoperabilnosti svih elektroničkih sustava naplate cestarine u Europskoj uniji kako bi se izbjeglo nagomilavanje nekompatibilnih sustava koji bi onemogućavali učinkovito upravljanje internim tržištem i postizanje ciljeva  zacrtanih u prometnim politikama.

Stoga Direktiva definira Europsku uslugu elektroničke naplate cestarine (EENC)  i elemente potrebne za njenu provedbu na cjelokupnoj mreži cesta i objekata u EU na kojima se usluga korištenja  naplaćuje pomoću elektroničkih uređaja. 

Odluka o EENC-u omogućiti se svakom korisniku ceste ili objekta pod naplatom lakše plaćanje korištene usluge čime će korisnici u budućnosti sklopiti s Pružateljem usluge EENC jedan korisnički ugovor, a cestarinu će plaćati putem jednog jedinog ENC uređaja.  

Odluka 2009/750/EZ definira okvir za interoperabilnost , uključujući procedure, ugovorne i pravne aspekte pružanja usluge EENC. Odluka propisuje prava i obaveze Pružatelja usluge EENC, Subjekata za naplatu cestarine i EENC korisnika.

Nadalje, Odluka propisuje da će svaka Članica EU, koja ima ili namjerava uvesti elektroničku naplatu cestarine na svom teritoriju, voditi nacionalni elektronički upisnik s podacima i informacijama o području cesta na kojima postoji usluga EENC, podacima o Subjektima za naplatu cestarine nadležnima za određeno područje, podacima o Pružateljima usluge EENC, ukoliko takvi postoje, a koji sa Subjektima za naplatu cestarine imaju sklopljen ugovor, posebice o Pružateljima usluge EENC registriranima u zemljama Članicama EU. 

Direktiva Europske unije 2004/52/EZ
Odluka Europske komisije 2009/750/EZ

Zakon o cestama donesen u srpnju 2011. godine i njegove izmjene iz svibnja 2013. (NN 54/13) uveli su članke 10. do 15. kojima se  propisi Republike Hrvatske usklađuju s odrednicama Direktive EU 2004/52/EZ te Odluke Europske komisije 2009/750/EZ. 

U svibnju 2013. godine Ministarstvo prometa donijelo je Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti čija odredba u članku 8. propisuje da su Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionari obvezni najkasnije 5 godina od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u potpunosti ispuniti tehničke zahtjeve iz članka 4. i elemente interoperabilnosti iz članka 5. Pravilnika te osigurati uvjete da s ovlaštenim Pružateljem usluge EENC-a u Europskoj uniji mogu sklapati ugovore i omogućiti plaćanje cestarine na način propisan Zakonom o cestama.

Gore navedenim propisima definiran je regulatorni okvir za uspostavljanje nacionalne interoperabilnosti, a potom i europske usluge elektroničke naplate cestarine (EENC).

Zakon o cestama NN 84/11 i  NN 54/13 
Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti NN 74/13

Nacionalni elektronički upisnik  područja Europske usluge elektroničke naplate cestarine (EENC)

Sukladno čl. 19. Odluke EK 2009/750/EZ, Članice su dužne voditi Nacionalni elektronički upisnik  koji sadrži informacije o području pod elektroničkom naplatom cestarine na svom teritoriju kao i podatke o ovlaštenim Pružateljima usluge EENC koji imaju sjedište u toj Članici EU. Upisnik je dostupan javnosti. 

Sukladno čl. 13. Zakona o cestama NN 84/11, Hrvatski nacionalni upisnik usluge EENC vodi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Elektronički upisnik dostupan je javnosti putem web stanice  www.mppi.hr

Nacionalni upisnik sadrži sljedeće informacije:

A) Područje primjene EENC na teritoriju Republike Hrvatske, uključujući informacije o:

  • pripadajućim subjektima za naplatu cestarine, (pružateljima usluge EENC)
  • tehnologiji naplate cestarine u upotrebi
  • kontekstu cestarine (određivanju visine cestarine)
  • domeni usluge EENC (izjavu o području primjene EENC-a)
  • izjavi Subjekata za naplatu cestarine (Hrvatskih autocesta d.o.o., odnosno koncesionara)  o uvjetima sklapanja ugovora s pružateljem usluga EENC-a.


B) Pružatelje usluge EENC registrirane na teritoriju Republike Hrvatske:

  •      U Republici Hrvatskoj nema registriranih Pružatelja  usluge EENC.


HAC - Područje primjene usluge EENC

HAC - Izjava o području primjene usluge EENC 

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj