Naslovnica
Strelica desno

Servisne informacije

Izdavanje suglasnosti

Sukladno pozitivnim zakonima RH, svaka fizička ili pravna osoba koja vrši prijevoz opasnih stvari, izvanredni prijevoz itinerarom autoceste ili izvodi radove na cestovnom zemljištu i/ili zaštitnom pojasu autoceste, dužna je ishoditi Suglasnost od  Hrvatskih autocesta d.o.o. 

 

NAČELNI UVJETI obavljanja izvanrednih prijevoza na dionicama autocesta u nadležnosti HAC-a 

Novi Pravilnik o izvanrednom prijevozu ("Narodne novine", broj 92/18) prepoznaje V. kategorija izvanrednog prijevoza.
Uvažavajući tehničke karakteristike autoceste, Hrvatske autoceste d.o.o. NE IZDAJU Suglasnosti za obavljanje izvanrednog prijevoza za I. kategoriju izvanrednog prijevoza, itinerarom koji obuhvaća dionice autocesta u nadležnosti HAC-a.

Ipak, u slučaju da se zbog specifičnosti tehnologije izvođenja radova ili lokacije izvođenja istih planira postaviti privremena regulacije prometa kojom bi se slobodni profil kolnika smanjio ispod 3,00 metra, HAC će o istome obavijestiti izdavatelja Dozvole, a sve s ciljem informiranja o potrebi ishođenja Suglasnosti za obavljanje izvanrednog prijevoza.

Vremenska ograničenja prolaska izvanrednog prijevoza na dionicama u nadležnosti HAC-a u uvjetima normalnog odvijanja prometa:

  • u vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati za izvanredne prijevoze širine od 3,50m čiji itinerar uključuje i dionice sa tunelima,
  • u vremenu od 07:00 sato do 20:00 sati za izvanredne prijevoze širine od 4,00m čiji itinerar ne uključuje dionice sa tunelima,
  • u vremenu od 05:00 sati do 22:00 sata za izvanredne prijevoze širine od 3,50m na riječkoj obilaznici (A7) od čvora Matulji do čvora Orehovica.

Dodatna ograničenja su moguća u slučajevima kada na dionici autoceste postoje određena ograničenja u vidu radova ili blagdana i praznika, a sve u ovisnosti o specifičnosti svakog od izvanrednog prijevoza.
 

TROŠAK POSTUPKA IZDAVANJA

Trošak postupka izdavanja Suglasnosti, Obavijesti o mogućnosti prijevoza opasnih tvari te Izmjena i dopuna Suglasnosti koje su izdane na zahtjev stranke, definiran je Odlukom o utvrđivanju visine troškova postupaka izdavanja suglasnosti i obavijesti HAC d.o.o., te iznosi (bez PDV-a):

  • obavljanje izvanrednog prijevoza (troškovi obrade)                                  100,00 kn 
  • izvođenje radova (troškovi obrade)                                                               300,00 kn 
  • obavijesti o mogućnosti prijevoza opasnih tvari (troškovi obrade)            50,00 kn
  • obavijest o mogućnosti prijevoza eksplozivnih tvari (troškovi obrade)      50,00 kn

 

INFORMACIJE / KONTAKT

Ispunjen Zahtjev molimo proslijedite na e-mail adresu: suglasnost@hac.hr

 

Izvanredni prijevoz

Izvanrednim prijevozom se smatra svaki prijevoz vozilima koje samo ili zajedno s nedjeljivim teretom premašuje propisane dimenzije (širina, dužina, visina) ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja.

Javnom cestom na kojoj je prometnim znakom uspostavljeno ograničenje dimenzije, ukupne mase, odnosno osovinskog opterećenja vozila, vozilo koje samo ili zajedno s nedjeljivim teretom prelazi ograničenja određena prometnim znakom može se kretati samo na temelju dozvole.

Za svaki od takvih prijevoza (u tuzemnom ili međunarodnom cestovnom prometu) prijevoznik može, sukladno Pravilniku o izvanrednom prijevozu ("Narodne novine", broj 92/18), dužan ishoditi Dozvolu za izvanredni prijevoz. Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje nadležna Ispostava Sektora za održavanje Hrvatskih cesta d.o.o. na čijem području započinje prijevoz. Temeljem članka 22. stavak 3. spomenutog Pravilnika prijevoznik može ishoditi Suglasnost od upravitelja autoceste HAC d.o.o., za izvanredni prijevoz koji se planira obaviti na dionicama u njihovoj nadležnosti.
Suglasnost za obavljanje izvanrednog prijevoza na području autocesta u nadležnosti HAC-a izdaje HAC d.o.o. na temelju podnesenog Zahtjeva.

U slučaju potrebe za promjenom podataka iz izdane Suglasnosti od strane prijevoznika, odnosno kada su se promijenili uvjeti propisani u Suglasnosti, prijevoznik je dužan ishoditi Izmjenu i dopunu Suglasnosti za obavljanje izvanrednog prijevoza na temelju podnesenog Zahtjeva.

Zahtjev je potrebno podnijeti minimalno 5 (pet) radna dana prije planiranog početka obavljanja izvanrednog prijevoza.

 

Izvođenje radova

Radovima na autocesti smatraju se sve radnje i aktivnosti na cestovnom zemljištu upravitelja autoceste HAC d.o.o.

Radovima u zaštitnom pojasu autoceste smatraju se sve radnje i aktivnosti unutar zemljišnog pojasa autoceste, koji iznosi minimalno 40,00 metara, odnosno 100,00 metara za reklame, od vanjskog ruba zemljišnog pojasa (od zaštitne žičane ograde autoceste).

Za sve radnje i aktivnosti na autocesti (izuzev radova redovnog održavanja javne ceste) i njezinom zaštitnom pojasu Investitor ili izvođač radova (koji je ishodio punomoć Investitora) je, sukladno članku 55. i/ili 57. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) dužan ishoditi Suglasnost za izvođenje radova od upravitelja autoceste HAC d.o.o.  

Suglasnost za izvođenje radova izdaje HAC d.o.o. na temelju podnesenog Zahtjeva.

U slučaju potrebe za promjenom podataka iz izdane Suglasnosti, odnosno kada su se promijenili uvjeti propisani u Suglasnosti, Investitor ili izvođač radova (koji je ishodio punomoć Investitora) je dužan ishoditi Izmjenu i dopunu Suglasnosti  za izvođenje radova na temelju podnesenog Zahtjeva.

Zahtjev je potrebno podnijeti minimalno 5 (pet) radnih dana prije planiranog početka izvođenja radova. 

 

Prijevoz opasnih tvari

Opasne tvari su robe, tereti, tvari, materijali i predmeti koji su podijeljeni na: eksplozivne tvari, plinove, zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari, samozapaljive tvari, tvari koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove, oksidirajuće tvari, organske perokside, otrove, infektivne tvari, radioaktivne tvari, nagrizajuće tvari i ostale opasne tvari. 

Opasne tvari predstavljaju i otpad, pripravci, radioaktivni i nuklearni materijal ako udovoljavaju uvjetima za svrstavanje u opasne tvari u smislu odredbi ugovora iz članka 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine", broj 79/07).

U svrhu pravovremenog informiranja prijevoznika opasnih tvari o mogućnosti prolaska prijevoza utvrđenim itinerarom, Prijevoznik je dužan Obavijestiti (pisanim putem) o planiranom prijevozu opasnih tvari nakon čega će HAC d.o.o. izdati Obavijest o mogućnosti prolaska prijevoza opasnih tvari.

Zahtjev je potrebno podnijeti minimalno 3 (tri) radna dana prije planiranog početka prijevoza opasnih tvari.

 

Prijevoz eksplozivnih tvari

Eksplozivne tvari su eksplozivi, sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari, pirotehnička sredstva, baruti, streljivo i proizvodi punjeni eksplozivnim tvarima, a u preporuci Ujedinjenih naroda za prijevoz opasnih tvari uvršteni su u klasu 1 opasnih tvari, a sve u skladu s Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja („Narodne novine“, broj 70/17).

U svrhu pravovremenog informiranja prijevoznika eksplozivnih tvari o mogućnosti prolaska prijevoza utvrđenim itinerarom, Prijevoznik je dužan Obavijestiti (pisanim putem) o planiranom prijevozu eksplozivnih tvari nakon čega će HAC d.o.o. izdati Obavijest o mogućnosti prolaska prijevoza eksplozivnih tvari.

Zahtjev je potrebno podnijeti minimalno 3 (tri) radna dana prije planiranog početka prijevoza eksplozivnih tvari.

 

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj