Naslovnica
Right arrow
O nama
Right arrow

Natječaj za radno mjesto blagajnik naplate cestarine

Natječaj za radno mjesto blagajnik naplate cestarine

Odjel

Sektor za naplatu cestarine

Radno mjesto

Blagajnik naplate cestarine

131 izvršitelj/a

Vrsta radnog odnosa

Na određeno vrijeme

 • Na određeno vrijeme od 8. 4. 2020. do 30. 9. 2020.
  - TJNC ZAGREB – BOSILJEVO 10 izvršitelja
  - TJNC RIJEKA – RUPA – MOST KRK – 10 izvršitelja

 • Na određeno vrijeme od 1. 5. 2020. do 30. 9. 2020. 
  - TJNC PRGOMET – PLOČE – 16 izvršitelja 
  - TJNC MASLENICA – VRPOLJE – 12 izvršitelja
  - TJNC VELIKA KOPANICA – LIPOVAC – OSIJEK – 4 izvršitelja
  - TJNC BREGANA – ZAGREB – KUTINA – SISAK – 9 izvršitelja
  - TJNC LIPOVLJANI – SLAVONSKI BROD ISTOK- 3 izvršitelja
  - TJNC SVETA HELENA – GORIČAN – 4 izvršitelja
  - TJNC ZAGREB – BOSILJEVO - 10 izvršitelja
  - TJNC RIJEKA – RUPA – MOST KRK – 10 izvršitelja

 • Na određeno vrijeme od 15. 6. 2020. do 30. 9. 2020. 
  - TJNC SVETA HELENA – GORIČAN – 10 izvršitelja
  - TJNC ZAGREB – BOSILJEVO - 17 izvršitelja
  - TJNC RIJEKA – RUPA – MOST KRK – 16 izvršitelja

 

BLAGAJNIK NAPLATE CESTARINE

Poslovi naplate cestarine sukladno utvrđenim pravilima rada
Rad je organiziran u smjenama
Uvjeti:
• Srednja škola u trajanju od četiri godine
• Poznavanje jednog svjetskog stranog jezika
• Odgovornost, ljubaznost u ophođenju, osobna urednost

Zainteresirani kandidati prijave na Natječaj dostavljaju isključivo na obrascu „Prijavni upitnik“. U prijavnom upitniku obavezno se navodi ime i prezime kandidata, adresa stanovanja, broj mobitela, e-adresa te podatci o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja. Prijavni upitnik je sastavni dio ovog Natječaja te se nalazi na web stranici Društva www.hac.hr . Obrazac je potrebno vlastoručno potpisati.

Prednost će pod istim uvjetima imati nezaposleni kandidati koji budu imali veći broj bodova ostvaren prilikom testiranja stručnog znanja, kandidati s bližim mjestom prebivališta / uobičajenog boravišta mjestu gdje postoji potreba za zapošljavanjem (naplatnim postajama).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Napomena: Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kandidati su dužni uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze propisane člankom 103. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Na oglašenim radnim mjestima pod istim uvjetima mogu biti zaposlene osobe neovisno o spolu.

Između kandidata koji zadovoljavaju tražene uvjete izvršit će se selekcijski postupak testiranjem. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i moguće provjere znanja stranog jezika. Pitanja bitna za obavljanje poslova blagajnika naplate cestarine bit će obuhvaćena iz podataka dostupnih na web stranicama društava www.hac.hr i www.arz.hr te zakonskih i podzakonskih akata vezanih za naplatu cestarine i sigurnost prometa na cestama.
 
Isključivo će se razmatrati prijave dostavljene na obrascu „prijavni upitnik“, zaprimljene u objavljenom roku, na adresi: Hrvatske autoceste d.o.o., Odjel za ljudske potencijale, Širolina 4, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj za zapošljavanje za radno mjesto blagajnik naplate cestarine“. Neće se razmatrati prijave koje ne sadrže podatke o ispunjavanju traženih uvjeta te zamolbe koje nisu dostavljene u roku.

Izabrani kandidati bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostave sljedeću dokumentaciju sukladno prijavnom upitniku: presliku svjedodžbe, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO te uvjerenje o kaznenom postupku. Smatrat će se da su kandidati,  koji ne dostave relevantnu dokumentaciju u traženom roku, odustali od sklapanja ugovora o radu.

Ako izabrani kandidat odustane od sklapanja ugovora o radu, zvat će se prvi sljedeći kandidat s rang liste.

Ugovori o radu će se sklopiti na određeno vrijeme dok traje potreba posla prema predviđenoj dinamici zapošljavanja, a radni odnos bit će zasnovan najduže do 30. 9. 2019. godine, uz probni rad u trajanju polovine trajanja radnog odnosa.

Osobni podatci kandidata obrađivat će se u svrhu obrade prijave na ovaj natječaj za posao, i to sukladno članku 6. st. 1(b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Obrada osobnih podataka nužna je za postupak prijave na natječaj za posao te u slučaju da kandidati ne žele dati osobne podatke, nećemo biti u mogućnosti obraditi takvu prijavu. Podaci će biti čuvani toliko dugo koliko je potrebno da se prijava obradi i provede selekcijski postupak te će nakon završetka natječaja biti brisani ili uništeni, uz iznimku ako je mjerodavnim pravom propisano da se podaci moraju čuvati sukladno pravnim obvezama.

Hrvatske autoceste d.o.o. neće kandidate osobno izvještavati o rezultatima odabira, osim onih koje smo prema posebnim propisima obvezni obavijestiti. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranici na adresi: www.hac.hr.

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj