Naslovnica
Right arrow
O nama
Right arrow

Natječaj za radno mjesto viši suradnik I - pripravnik

Natječaj za radno mjesto viši suradnik I - pripravnik

Odjel

Sektor za promet

Radno mjesto

viši suradnik I pripravnik u Odjelu za sigurnost prometa

1 izvršitelj/a

viši suradnik I pripravnik u Odjelu za nadzor upravljanja prometom, ITS i UTP

1 izvršitelj/a

Vrsta radnog odnosa

Na određeno vrijeme

    Uvjeti:

  • diplomski sveučilišni studij, inteligentni transportni sustavi i logistika – smjer inteligentni transportni sustavi
  • odlično poznavanje rada na računalu u MS Office okruženju (Word, Excel) te u Autocad programu
  • poznavanje engleskog ili njemačkog jezika 
  • vozačka dozvola za B ktg

 

Vaš glavni zadatak bit će obrada i priprema dokumentacije vezane uz zahtjeve korisnika, priprema projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije, pregled projektne dokumentacije te sudjelovanje u implementaciji projekata. 

Tražimo kandidate odgovornog i profesionalnog odnosa prema poslu, spremne na timski rad i kontinuirano učenje i usavršavanje. Ukoliko ste u nekom od navedenih radnih mjesta prepoznali mogućnost razvoja karijere u skladu s Vašim profesionalnim interesima i ambicijama, a udovoljavate navedenim uvjetima, pridružite se našem timu. Nudimo rad na zanimljivim projektima, ugodnu radnu okolinu, mogućnost razvoja u timu stručnjaka te kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Zainteresirani kandidati prijave na Natječaj dostavljaju isključivo na obrascu „Prijavni upitnik“. U prijavnom upitniku obavezno se navodi ime i prezime kandidata, adresa stanovanja, broj mobitela, e-adresa te podatci o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja. Prijavni upitnik je sastavni dio ovog Natječaja te se nalazi na web stranici Društva www.hac.hr . Obrazac je potrebno vlastoručno potpisati.

Između kandidata koji zadovoljavaju tražene uvjete izvršit će se selekcijski postupak testiranjem. Testiranje se sastoji od provjere stručnog znanja, poznavanja stranog jezika te rada na računalu.

Prednost će pod istim uvjetima imati kandidati koji budu imali veći broj bodova ostvaren prilikom testiranja.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Napomena: Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kandidati su dužni uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze propisane člankom 103. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Na oglašenim radnim mjestima pod istim uvjetima mogu biti zaposlene osobe neovisno o spolu.

Isključivo će se razmatrati prijave dostavljene na obrascu „prijavni upitnik“, zaprimljene do 25. svibnja 2021. na adresi: Hrvatske autoceste d.o.o., Odjel za ljudske potencijale, Širolina 4, 10000 Zagreb, ili zaprimljene u istom roku u elektronskom obliku na e-mail adresi: ljudski.potencijali@hac.hr s naznakom „za natječaj za zapošljavanje za radno mjesto viši suradnik I - pripravnik“. Neće se razmatrati prijave koje ne sadrže podatke o ispunjavanju traženih uvjeta te prijave koje nisu dostavljene u roku.

Izabrani kandidati bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostave sljedeću dokumentaciju sukladno prijavnom upitniku: presliku diplome, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, presliku vozačke dozvole te uvjerenje o kaznenom postupku. Smatrat će se da je kandidat,  koji ne dostavi relevantnu dokumentaciju u traženom roku, odustao od sklapanja ugovora o radu.

Ako izabrani kandidat odustane od sklapanja ugovora o radu, zvat će se prvi sljedeći kandidat s rang liste.

Ugovor o radu će se sklopiti na određeno vrijeme dok traje poslovna potreba, a najdulje do 1 godine, uz probni rad u trajanju od 5 mjeseci.

Osobni podatci kandidata obrađivat će se u svrhu obrade prijave na ovaj natječaj za posao, i to sukladno članku 6. st. 1(b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Obrada osobnih podataka nužna je za postupak prijave na natječaj za posao te u slučaju da kandidati ne žele dati osobne podatke, nećemo biti u mogućnosti obraditi takvu prijavu. Podaci će biti čuvani toliko dugo koliko je potrebno da se prijava obradi i provede selekcijski postupak te će nakon završetka natječaja biti brisani ili uništeni, uz iznimku ako je mjerodavnim pravom propisano da se podaci moraju čuvati sukladno pravnim obvezama.

Hrvatske autoceste d.o.o. neće kandidate osobno izvještavati o rezultatima odabira, osim onih koje smo prema posebnim propisima obvezni obavijestiti. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranici na adresi: www.hac.hr.

 

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj