Naslovnica
Right arrow
O nama
Right arrow

Natječaj za radno mjesto vozač - strojar I, električar i automehaničar

Natječaj za radno mjesto vozač - strojar I, električar i automehaničar

Odjel

Sektor za održavanje

Radno mjesto

vozač strojar

17 izvršitelj/a

električar

2 izvršitelj/a

automehaničar

6 izvršitelj/a

Vrsta radnog odnosa

Na određeno vrijeme

 • rad na određeno vrijeme do 31. ožujka 2021. godine
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA IVANJA REKA - 5 izvršitelja
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA LUČKO -  3 izvršitelja
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA KUTINA – 2 izvršitelja
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA ĐAKOVO – 2 izvršitelja
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA VARAŽDIN – 4 izvršitelja
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA PERUŠIĆ – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • srednja škola u trajanju od najmanje 3 godine
 • vozač motornog vozila/KV vozač/početna kvalifikacija (KOD 95), vozačka dozvola B, C i C1 ktg
 • memorijska kartica za digitalni tahograf na vlastito ime uz važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije
 • relevantno iskustvo - 6 mjeseci 


Opis poslova:

 • upravljanje svim radnim strojevima za koje je radnik stručno osposobljen i za koje posjeduje odgovarajuće dozvole, obavljanje poslova redovitog održavanja autocesta koji se obavljaju prema poznatim propisanim postupcima i tehnologiji, sukladno važećoj procjeni rizika, važećem standardu redovitog održavanja javnih cesta i pripadajućoj nomenklaturi radova koja obuhvaća sve poslove iz sljedećih grupa: obavljanje poslova nadziranja autocesta, održavanja kolnika, održavanja objekata, održavanja odvodnje, održavanja zemljišnog pojasa, održavanja prometnih znakova opreme i signalizacije na autocesti, te obavljanje poslova zimskog održavanja autocesta, iz grupe poslova nadziranja autocesta, obavljanje redovitih radova u sastavu ophodarske ekipe ili drugih radova kod izvanrednih događaja koje vozač obavlja u sastavu ophodarske ekipe
 • poslovi s posebnim uvjetima rad
 • rad je organiziran u smjenama

 

ELEKTRIČAR

 • rad na određeno vrijeme do 31. ožujka 2021. godine
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA BRINJE – 1 izvršitelj
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA ZAGVOZD – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • srednja škola u trajanju od 3 godine
 • elektro struka (elektrotehničar, elektromonter, elektroničar, elektromehaničar)
 • osposobljen za rad hidrauličnom platformom, osposobljen za rad pod naponom i na visini
 • vozačka dozvola B ktg
 • relevantno iskustvo – 12 mjeseci

Opis poslova:

 • redoviti i intervencijski radovi na objektu, postrojenju, uređaju, sustavu ili instalaciji, elektroničkih dijelova sustava, mjerenje, ispitivanje i dijagnostika elektroničkih dijelova sustava, kontrola rada i ispravnosti postrojenja i sustava nakon izvršenih radova
 • poslovi s posebnim uvjetima rada


AUTOMEHANIČAR

 • rad na određeno vrijeme do 31. ožujka 2021. godine
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA KUTINA – 1 izvršitelj
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA ĐAKOVO – 1 izvršitelj
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA BRINJE – 1 izvršitelj
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA VRGORAC – 1 izvršitelj
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA PERUŠIĆ – 1 izvršitelj
  TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA ŠIBENIK – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • srednja škola u trajanju od 3 godine
 • automehaničar


Opis poslova:

 • poslovi održavanja i otklanjanja kvarova i oštećenja na vozilima i strojevima, ispitivanje dijelova, sklopova i sustava vozila i strojeva, ispitivanje oblika, položaja tlakova, temperature, potrošnje, električnih i voznih značajki na vozilima i strojevima, kontrola rada vozila i strojeva nakon izvršenih radova
 • poslovi s posebnim uvjetima rada

Zainteresirani kandidati prijave na Natječaj dostavljaju isključivo na obrascu „Prijavni upitnik“. U prijavnom upitniku obavezno se navodi ime i prezime kandidata, adresa stanovanja, broj mobitela, e-adresa te podatci o ispunjavanju uvjeta iz Natječaj. Prijavni upitnik je sastavni dio ovog Natječaja te se nalazi na web stranici Društva www.hac.hr . Obrazac je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidati koji ne posjeduju memorijsku karticu za digitalni tahograf na vlastito ime uz važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije, mogu biti zaposleni na radnom mjestu vozač strojar I uz uvjet da je ishode na vlastiti trošak u roku od 15 dana od dana zapošljavanja.

Prednost će pod istim uvjetima imati nezaposleni kandidati koji budu imali veći broj bodova ostvaren prilikom testiranja stručnog znanja, kandidati s bližim mjestom prebivališta / uobičajenog boravišta mjestu gdje postoji potreba za zapošljavanjem, kandidati koji su stručno osposobljeni za rad sa strojevima/uređajima i  posjeduju odgovarajuća uvjerenja, te imaju iskustvo u radu sa strojevima i uređajima na poslovima vozač strojar I, električar, automehaničar. 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Napomena: Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kandidati su dužni uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze propisane člankom 103. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Na oglašenim radnim mjestima pod istim uvjetima mogu biti zaposlene osobe neovisno o spolu.

Između kandidata koji zadovoljavaju tražene uvjete izvršit će se selekcijski postupak testiranjem. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata, a bit će obuhvaćena iz zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz poslove radnih mjesta  vozač strojar I, električar, automehaničar.
 
Isključivo će se razmatrati prijave dostavljene na obrascu „prijavni upitnik“, zaprimljene u objavljenom roku, na adresi: Hrvatske autoceste d.o.o., Odjel za ljudske potencijale, Širolina 4, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj za zapošljavanje za radno mjesto vozač strojar I/električar/automehaničar“. Neće se razmatrati prijave koje ne sadrže podatke o ispunjavanju traženih uvjeta te prijave koje nisu dostavljene u roku.

Izabrani kandidati će biti pozvani da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostave sljedeću dokumentaciju sukladno prijavnom upitniku: presliku svjedodžbe, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, presliku vozačke dozvole / memorijske kartice za digitalni tahograf (za radno mjesto vozač strojar I), uvjerenje o kaznenom postupku. Smatrat će se da su kandidati,  koji ne dostave relevantnu dokumentaciju u traženom roku, odustali od sklapanja ugovora o radu.

Ako izabrani kandidat odustane od sklapanja ugovora o radu, zvat će se prvi sljedeći kandidat s rang liste.

Prije sklapanja ugovora o radu, poslodavac će izabrane kandidate uputiti na pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada.

Ugovori o radu će se sklopiti na određeno vrijeme dok traje potreba posla, najduže do 30. ožujka 2021. godine, uz probni rad u trajanju polovine trajanja radnog odnosa.

Osobni podatci kandidata obrađivat će se u svrhu obrade prijave na ovaj natječaj za posao, i to sukladno članku 6. st. 1(b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Obrada osobnih podataka nužna je za postupak prijave na natječaj za posao te u slučaju da kandidati ne žele dati osobne podatke, nećemo biti u mogućnosti obraditi takvu prijavu. Podaci će biti čuvani toliko dugo koliko je potrebno da se prijava obradi i provede selekcijski postupak te će nakon završetka natječaja biti brisani ili uništeni, uz iznimku ako je mjerodavnim pravom propisano da se podaci moraju čuvati sukladno pravnim obvezama.

Hrvatske autoceste d.o.o. neće kandidate osobno izvještavati o rezultatima odabira, osim onih koje su prema posebnim propisima obvezni obavijestiti. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranici na adresi: www.hac.hr.

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj