Naslovnica
Right arrow
O nama
Right arrow

Vozač - Vatrogasac

Vozač - Vatrogasac

Odjel

Sektor za održavanje, Vatrogasna postrojba

Radno mjesto

Vatrogasna ispostava Šubir

2 izvršitelj/a

Vatrogasna ispostava Gložac

2 izvršitelj/a

Vrsta radnog odnosa

Na određeno vrijeme

Uvjeti:

  • SSS vatrogasnog smjera (vatrogasac/vatrogasni tehničar)
  • vozač motornog vozila s položenom C kategorijom ili položena B i C kategorija za upravljanja motornim vozilima
  • Hrvatsko državljanstvo
  • radno iskustvo 12 mjeseci u struci (vatrogasac/vozač - vatrogasac)
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti po članku 3. točke 1, 14, 17. i 19. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine broj 137/15) što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove 
  • da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv imovine te protiv službene dužnosti
  • odgovornost, spretnost, požrtvovnost, organiziranje i surađivanje
  • poslovi s posebnim uvjetima rada
  • rad je organiziran u smjenama (12-24, 12-48 sati)
  • prednost će pod istim uvjetima imati kandidati koji budu imali veći broj bodova ostvaren prilikom testiranja stručnog znanja, kandidati koji prednost u zapošljavanju ostvaruju temeljem pozitivnih pravnih propisa, kandidati kojima je mjesto stanovanja bliže mjestu rada (sukladno Planu osiguravanja intervencijske spremnosti Vatrogasne ispostave), kandidati koji su najmanje dvije godine obavljali poslove dobrovoljnog vatrogasca 

Zainteresirani kandidati prijave na Natječaj dostavljaju isključivo na obrascu „Prijavni upitnik“. U prijavnom upitniku obavezno se navodi ime i prezime kandidata, adresa stanovanja, broj mobitela, e-adresa te podatci o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja. Prijavni upitnik je sastavni dio ovog Natječaja te se nalazi na web stranici Društva www.hac.hr . Obrazac je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Napomena: Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kandidati su dužni uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze propisane člankom 103. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Na oglašenim radnim mjestima pod istim uvjetima mogu biti zaposlene osobe neovisno o spolu.

Između kandidata koji zadovoljavaju tražene uvjete izvršit će se selekcijski postupak testiranjem. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata, a bit će obuhvaćena iz zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz poslove vozača vatrogasca (Zakon o vatrogastvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama).
 
Isključivo će se razmatrati prijave dostavljene na obrascu „prijavni upitnik“, zaprimljene u objavljenom roku, na adresi: Hrvatske autoceste d.o.o., Odjel za ljudske potencijale, Širolina 4, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj za zapošljavanje za radno mjesto vozač - vatrogasac“. Neće se razmatrati prijave koje ne sadrže podatke o ispunjavanju traženih uvjeta te zamolbe koje nisu dostavljene u roku.

Izabrani kandidati će biti pozvani da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostave sljedeću dokumentaciju sukladno prijavnom upitniku: presliku svjedodžbe, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, presliku vozačke dozvole, uvjerenje o kaznenom postupku. Smatrat će se da su kandidati,  koji ne dostave relevantnu dokumentaciju u traženom roku, odustali od sklapanja ugovora o radu.

Ako izabrani kandidat odustane od sklapanja ugovora o radu, zvat će se prvi sljedeći kandidat s rang liste.

Prije sklapanja ugovora o radu, poslodavac će izabrane kandidate uputiti u Specijalističku ordinaciju medicine rada na pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada te na testiranje na opojne tvari (droge). 

Ugovori o radu će se sklopiti na određeno vrijeme dok traje potreba posla, a najduže u trajanju do 1 godine, uz probni rad u trajanju od 5 mjeseci.

Osobni podatci kandidata obrađivat će se u svrhu obrade prijave na ovaj natječaj za posao, i to sukladno članku 6. st. 1(b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Obrada osobnih podataka nužna je za postupak prijave na natječaj za posao te u slučaju da kandidati ne žele dati osobne podatke, nećemo biti u mogućnosti obraditi takvu prijavu. Podaci će biti čuvani toliko dugo koliko je potrebno da se prijava obradi i provede selekcijski postupak te će nakon završetka natječaja biti brisani ili uništeni, uz iznimku ako je mjerodavnim pravom propisano da se podaci moraju čuvati sukladno pravnim obvezama.

Hrvatske autoceste d.o.o. neće kandidate osobno izvještavati o rezultatima odabira, osim onih koje su prema posebnim propisima obvezni obavijestiti. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranici na adresi: www.hac.hr.

HAC ENC

Sve informacije o Vašem ENC računu Nadoplata ENC-a putem mobilne aplikacije
HAC ENC
Besplatno preuzmite za svoj uređaj